Obchod s nápojmi
Osobný odber v Bratislave
už do 1 hodiny
Doprava nad 100 eur
ZDARMA
Nákupný košík:
Doprava:
0,00 €
0,00 €

Súhlas so spracovaním údajov

Predávajúci týmto Kupujúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje, že informácie poskytnuté Kupujúcim prostredníctvom registračného a objednávkového formulára v rozsahu (doplnit osobne udaje, na pouzitie ktorych chcete suhlas, napr. len emailova adresa a/alebo adresa trvale bydliska/alebo vsetky udaje, ktore zakaznik vyplnil v registracnoma objednavkovom formulari) (ďalej len ako „osobné údaje“) slúžia Predávajúcemu výlučne na účely priameho marketingu, zasielania newslettrov a ponuky.

Predávajúci týmto Kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Predávajúcim a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Kupujúci týmto zároveň berie na vedomie, že bol Predávajúcim poučený o nasledovných právach, ktoré Kupujúcemu vyplývajú zo Zákona o ochrane osobných údajov:


  1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať potvrdenia a informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajoch ako aj právo vyžadovať opravu, likvidáciu a blokovanie jeho osobných údajov, a to spôsobmi, ktoré mu vyplývajú z § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  2. Právo Kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu jeho osobných údajov za podmienok upravených v § 28 ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov.
  4. Spôsoby uplatnenia práva Kupujúceho sú upravené v § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov.
  5. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  6. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  7. Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Kupujúci dáva týmto Predávajúciemu na základe vyššie poskytnutých informácií súhlas na spracovanie jeho osobných údajov.

© 2019 MABO. Všetky práva vyhradené.