Štatút súťaže „Zaleť si s Finlandiou za svojim snom“

I. Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže

Odsek 1: Organizátorom súťaží „Zaleť si s Finlandiou za svojim snom“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť MABO, s. r. o., Jána Stanislava 28A, 841 05 Bratislava, IČO: 35730846. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15834/B. (ďalej len „Organizátor/ MABO, s.r.o.“).

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok Súťaže uskutočnenej pod označením „Zaleť si s Finlandiou za svojim snom“ (ďalej len „Súťaž“). Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami Súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž s označením „Zaleť si s Finlandiou za svojim snom“ je časovo limitovaná a je uskutočňovaná v období od 01.07.2019 až 31.7.2019. Deň 31.7.2019 sa považuje podľa tohto štatútu za koniec Súťaže. Pre zaradenie do Súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. III a IV. tohto štatútu.

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do Súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do Súťaže, ktoré sú uvedené v čl. IV štatútu.

Odsek 3: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na základe výzvy Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

  • mať minimálne 18 rokov
  • mať aktívnu emailovú adresu
  • splniť súťažné úlohy – kúpiť ľubovoľnú fľašu Finlandia vodky v objeme 0,7L alebo 1,0L cez eshop www.mabo.sk
  • v prípade výhry poskytnúť pravdivo osobné údaje v rozsahu krstného mena a začiatočného písmena priezviska.

Odsek 2: Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže o výhry, ktorá bude realizovaná do dňa, ktorý je v tomto štatúte označený ako koniec súťaže. Aby mohol byť súťažiaci zaradený do žrebovania o výhry, musí splniť podmienky pre zapojenie do Súťaže uvedené v Odseku 1 vyššie.

Odsek 3: Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom emailovej adresy, prostredníctvom ktorej sa zapoja do Súťaže.

V. Určenie výhercov súťaže a ceny

Odsek 1: Výhrou v Súťaži bude 10x voucher na letenku od spoločnosti pelicantravel.com s.r.o., so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35897 821, v hodnote 100€. Platnosť každého vouchera bude do 31.12.2019.

Odsek 2: Žrebovanie výhercov zo súťažiacich sa uskutoční po termíne, ktorý je označený ako koniec súťaže. Súťažiaci, ktorí sa do Súťaže zapoja po skončení termínu, ktorý bude označený ako koniec súťaže, nebudú zapojení do žrebovania. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jeden voucher, pričom v prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho sa uskutoční náhradné žrebovanie. Súťažiacich budú identifikovaní podľa e-mailovej adresy prostredníctvom ktorej sa zapojili do Súťaže. Do Súťaže sa môže súťažiaci zapojiť aj opakovane.

Odsek 3: Žrebovanie výhercov o výhry vykoná Organizátor súťaže. Žrebovať sa bude v termíne uvedenom v odseku 2. V  žrebovaní bude vyžrebovaných 10 výhercov. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže do termínu označeného ako koniec súťaže. Každý vyžrebovaný súťažiaci – výherca získa cenu podľa Odseku 1.

Výhercovia budú kontaktovaní Organizátorom prostredníctvom odpovede na súťažný email výhercu. Kontaktovanie výhercov vykoná Organizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom firemného mailu mo@mabo.sk. Spôsob kontaktovania výhercu určuje Organizátor. Údaje o výhercoch v rozsahu krstné meno a prvé písmeno priezviska budú zverejnené prostredníctvom Facebook funpage Mabo nápoje.

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím.

Výhry budú výhercom zaslané emailom do 14 dní odo dňa upovedomenia o výhre. Spôsob odovzdania výhry určuje Organizátor.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade technických problémov emailovej adresy výhercu, ani za stratu, poškodenie, zničenie výhry či nevyužitie výhry do skončenia platnosti voucheru. V takýchto prípadoch výhry prepadávajú v prospech Organizátora a výhercovia nemajú právo na dodatočné uplatnenie si výhry voči Organizátorovi.

VI. Dane a ostatné povinnosti

Odsek 1: Organizátor upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za podmienok nižšie uvedených.

Odsek 2: Prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- € za výhru sú oslobodené od dane. V prípade výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 350,- € zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje 350,- €. Daň je povinný uhradiť výherca v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Odsek 3: Organizátor je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je vyššia ako 350,- €.

VII. Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

Odsek 1: Zapojením do Súťaže súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže „Zaleť si s Finlandiou za svojim snom“. Osobné údaje Organizátor, ktorého identifikačné údaje sú uvedené pri vymedzení Organizátora vyššie, spracúva ako prevádzkovateľ pri realizácii spotrebiteľskej súťaže Zaleť si s Finlandiou za svojim snom, pričom právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu potrebnú na doručenie výhry po dni, ktorý sa považuje za koniec Súťaže.

Osobné údaje sú spracúvané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje práva dotknutých osôb a ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na spracúvanie advokátom vzťahujú (najmä § 78).

GDPR súťažiacemu ako dotknutej osobe priznáva nasledujúce práva:

• Právo na informácie o spracovaní osobných údajov: Uplatnením tohto práva súťažiaci získa informácie o tom, kto a akým spôsobom jeho/jej osobné údaje spracováva. Ide predovšetkým o totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účel spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, dobu spracovania osobných údajov, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na úrad pre ochranu osobných údajov, zdroj spracovania osobných údajov a či a akým spôsobom dochádza k automatizovanému spracovaniu a profilovaniu.

• Právo na prístup k osobným údajom: Uplatnením tohto práva získa súťažiaci informáciu, či sú jeho/jej osobné údaje spracúvané a v prípade pozitívnej odpovede má právo na poskytnutie kópii spracovaných osobných údajov. Prehľad spracúvaných osobných údajov poskytnem Organizátor na požiadanie.

• Právo na opravu: Uplatnením tohto práva získa súťažiaci možnosť aktualizovať spracúvané osobné údaje, prípadne opraviť nesprávnosť v týchto údajoch. V prípade aktualizácii ako aj nesprávnosti vykoná Organizátor príslušnú opravu bezodkladne.

• Právo na výmaz (právo na ,,zabudnutie”): Výmaz bude vykonaný v prípade, že na základe posúdenia bude zistené, že uchovávanie osobných údajov nie je ďalej nutné.

• Právo na obmedzenie spracúvania: Uplatnením tohto práva môže súťažiaci dosiahnuť, aby Organizátor osobné údaje spracúval výlučne pre najnutnejšie zákonné dôvody a v čo najmenšom možnom rozsahu.

• Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že súťažiaci bude požadovať poskytnutie jeho/jej údajov inému prevádzkovateľovi, môže si toto právo uplatniť. Osobné údaje v tomto prípade Organizátor odovzdá v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, za predpokladu, že Organizátorovi v tomto nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

• Právo namietať: Súťažiaci má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, že by zistil alebo sa domnieva, že spracovanie osobných údajov vykonáva Organizátor v rozpore s právnymi predpismi prípadne v rozpore s právami súťažiaceho na ochranu osobnosti, je oprávnený obrátiť sa na Organizátora a požiadať ho o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého závadného stavu. Nápravu zabezpečí Organizátor bezodkladne po zistení pochybenia na jeho strane.

• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Súčasne Organizátor informuje súťažiacich, že majú právo kedykoľvek sa obrátiť s podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Ak Organizátor spracúva osobné údaje výlučne na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, súťažiaci má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na vyššie uvedené má súťažiaci právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu.

Všetky vyššie uvedené práva môže súťažiaci uplatniť telefonicky – tel. kontakt: +421 2 445 12345, e-mailom zaslaným na adresu: mabo@mabo.sk alebo písomným oznámením v listinnej forme na adrese sídla Organizátora: Jána Stanislava 28A, Bratislava 841 05.

Všetky informácie a vyjadrenia k uplatneným právam poskytuje Organizátor bezodplatne. Pre prípad, že by žiadosť súťažiaceho bola zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakovaného podania je Organizátor oprávnený účtovať si primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Vyjadrenia a informácie o prijatých opatreniach poskytnem Organizátor čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca po doručení žiadosti. Lehotu je Organizátor oprávnený v prípade potreby s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť až o dva mesiace. O prípadnom predĺžení lehoty budeme Organizátor informovať súťažiaceho.

Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s článkom 13 a nasl. GDPR a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné podľa Štatútu zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Odsek 2: Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia.

Odsek 3: Organizátor je povinný informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov za účelom odkomunikovania výhry, a to prostredníctvom odpovede na súťažný mail z emailového konta mo@mabo.sk

Odsek 4: Spoločnosť MABO, s. r. o. bude v rozsahu podmienok v súlade so štatútom Súťaže spracúvať osobné údaje, ktoré sa v súlade so štatútom Súťaže organizovanej spoločnosťou MABO, s. r. o. tejto súťaže zúčastnia.

VIII. Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže

Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel.

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

Odsek 3: Registráciou do Súťaže podľa bodu IV, ods. 2 týchto Pravidiel dáva každý Súťažiaci (resp. účastník Súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas Organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže.

IX. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút Súťaže.

Odsek 2: Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných e-mailových adries.

Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Štatútom, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

Odsek 5: Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom Súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Bratislava 20/6/2019